Friday, December 16, 2011

Doa setelah sholat 5 Waktu

Berikut adalah bacaan do’a dan dzikir yang dibaca setelah sholat fardhu / 5 waktu (yaitu setelah salam).

Bismilahir Rahmanir Rahiim
(1) Membaca:

- ASTAGHFIRULLOOH (3x)
(artinya: Aku mohon ampun kepada Allah)

- ALLOHUMMA ANTAS-SALAAM, WA MINKAS-SALAAM, TABAAROKTA YAA DZAL-JALAALI WAL-IKROOM
(artinya: Ya Allah, Engkaulah Maha Sejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan, Mahasuci Engkau, wahai Rabb Pemilik Keagungan dan Kemuliaan).

(2) Membaca:


- LAA ILAAHA ILLALLOOH WAKHDAHU LAA SYARIIKA-LAH, LAHUL-MULKU WA-LAHUL HAMDU, WA-HUWA ‘ALAA KULLI SYAY-IN QODIIR
(artinya: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)


- ALLOOHUMMA LAA MAANI’A LIMAA A’THOYTA, WALAA MU’TIYA LIMAA MANA’TA, WALAA YANFA’U DZAL-JADDI MINKAL-JADDU
(Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari (siksa) Mu).
(3) Membaca:


- LAA ILAAHA ILLALLOOH WAKHDAHU LAA SYARIIKA-LAH, LAHUL-MULKU WA-LAHUL HAMDU, WA-HUWA ‘ALAA KULLI SYAY-IN QODIIR
(artinya: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)- LAA HAWLA WALAA QUW WATA ILLAA BILLAAH. LAA ILAAHA ILLALLOOHU, WA-LAA NA’BUDU ILLAA IYYAAH, LAHUN-NI’MATU WALAHUL-FADH-LU WALAHUS-TSANAA’UL HASAN, LAA ILAAHA ILLALLOOHU MUKHLISHIINNA LAHUD-DIINA WA-LAW KARIHAL KAAFIRUUN
(artinya: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya).

(4) Khusus untuk SUBUH DAN MAGHRIB ditambah dzikir ini:


- LAA ILAAHA ILLALLOOH WAKHDAHU LAA SYARIIKA-LAH, LAHUL-MULKU WA-LAHUL HAMDU, YUHYII WA YUMIITU WA-HUWA ‘ALAA KULLI SYAY-IN QODIIR (10x)
(artinya: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).

(5) Membaca:

- ALLOHUMMAA A’INNII ‘ALAA DZIK-RIKA, WA SYUK-RIKA, WA KHUSNI ‘IBAADATIK
(artinya: Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikirt kepada Mu, bersyukur kepada Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.)
(6) Membaca:

- SUB-HAANALLOOH (33x) (artinya: Maha Suci Allah)

- AL-HAMDULILLAAH (33x) (artinya: Segala puji bagi Allah)

- ALLOOHU AKBAR (33x) (artinya: Allah Maha Besar)- LAA ILAAHA ILLALLOOHU WAKH-DAHU LAA SYARIIKA-LAH, LAHUL-MULKU WA-LAHUL KHAMDU, WA-HUWA ‘ALAA KULLI SYAY-IN QODIIR (1x)
(artinya: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

(7) Membaca:
- Surat AL-IKHLAS (QUL HUWALLOOHU AHAD ….dst)
,
- Surat AL-FALAQ (QUL A’UUDZUBIROBBIL FALAQ….. dst),

- Surat AN-NAAS (QUL A’UUDZUBIROBBIN-NAAS …..dst)


(8) Membaca:
Ayat Kursi (ALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL- HAYYUL QOYYUM…dst)

(9) Selesai sholat Shubuh membaca:

ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKA ‘ILMAN NAAFI’AN WA RIZQON THOYYIBAN WA ‘AMALAN MUTAQOBBALAN
(artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima).
Keterangan dalil:
(1) Hadits Riwayat Muslim No.591, Ahmad V/275, 279, Abu Dawud No.1513, an-Nasa-i III/68, Ibnu Khuzaimah No.737, ad-Darimi I/311 dan Ibnu Majah No.928.
(2) HR. Al-Bukhari No.844 dan Muslim No.593, Abu Dawud No.1505, Ahmad IV/245, 247, 250, 254, 255, Ibnu Khuzaimah No.742 dan an-Nasa-i III/59, 60
(3) Hadits Riwayat Muslim No.594, Ahmad IV/4, 5, Abu Dawud No. 1506, 1507, An-Nasa-i III/59, Ibnu Khuzaimah No.740, 741
(4) Hadits Riwayat Ahmad IV/227, at-Tirmidzi No.3474
(5) Hadits Riwayat Abu Dawud No.1522, an-Nasa-i III/53, Ahmad V/245 dan al-Hakim (I/273 dan III/273)
(6) Hadits Riwayat Muslim No. 597, Ahmad II/371, 483, Ibnu Khuzaimah No.750, dan al-Baihaqi II/187
(7) Hadits Riwayat Abu Dawud No.1523, an-Nasa-I III/68, Ibnu Khuzaimah No. 755 dan Hakim I/253. Lihat shohih at-Tirmidzi No.II/8
(8) Hadits Riwayat an-Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah No.100 dan Ibnus Sunni No.124, dishohihkan oleh Al-Bani
(9) Hadits Riwayat Ibnu Majah No.925, Shohih Ibni Majah I/152 No.753 dan Ibnus Sunni alam ‘Amalul Yaum wal Lailah Dzkir, Wirid dan Doa Sesudah Shalat
Ada sebagian muslim bilamana selesai mengerjakan sholat lima waktu langsung meninggalkan tempat sholatnya lalu berdiri untuk segera kembali meneruskan kesibukan duniawinya. Mereka tidak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak membaca wirid ataupun bacaan-bacaan yang sesungguhnya dianjurkan dan dicontohkan Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam.
Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wirid-wirid) sebab sangat besar faedahnya.
Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat:
Astaghfirullaahal ‘adhiimalii waliwalidayaa wali ash-habil huquuqi ‘alayya walijamii’il mu’miniina walmukminaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-I minhum wal amwaati 3x
Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syai-in qadiirun 3x
Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika ya’uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wata’aalaita yaadzal jalaali wal ikraami.
Membaca surat Al Fatihah
Membaca ayat kursi (1:255)
Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ulul’ilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal ‘aziizul hakiimu innaddiina ‘indallaahil islaamu.
Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi’ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ‘ala kulli syai-in qadiirun
Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin.
Subhanallaah 33x
Alhamdulillaahi 33x
Allaahu Akbar 33x
Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.
Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qadiirun
Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyil ‘adhiimi
Dilanjutkan dengan doa:
Doa Setelah Sholat Fardhu 1
Allaahumma laa maani’a lima a’thaita walaa mu’thi limaa mana’ta walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfa’u dzaljaddi minkal jaddu laa ilaaha illa anta
Allaahumma shali ‘alaa sayyidina muhammadin ‘abdika warusuulikan nabiyyil ummiyi wa’alaa aalihi wa ashabihi wasallim.
Wahasbunallaahu wani’mal wakiilu walaa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘adhiimi.
Astaghfirullaahal ‘adhiima.
Doa Setelah Sholat Fardhu 2
Bismillaahirrahmaanirrahiim.Alhamdulillaahi Rabbil ‘alaamiin.
Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafi maziidahu.
Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa ‘azhiimi sulthaanika.
Allaahumma shali’alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad.
Allaahumma rabbanaa taqbbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu’anaa wa sujuudanaa wa qu’uudanaa wa tadharru’anaa wa takhasy-syu’anaa wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal ‘alaamiina.
Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunannaa minal khasiriina.
Rabbanaa wa laa tahmil ‘alaina israh kamaa hamaltahu ‘alalladziina min qablinaa.
Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba’da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.
Rabbanaghfir lanaawali waalidiinaa wa lijamii’il muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati al ahyaa-I minhum wal amwaati innaka ‘alaa kulli syai-in qadiirun.
Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaabannaari.
Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa wa-‘al abraari.
Subhana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wa salaamun ‘alal mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil aalamiin.
———————————————————————————
Doa Sesudah Shalat Wajib
Setelah shalat wajib lima kali sehari, kita melakukan dzikir dan wirid, kemudian memanjatkan doa.
Tidak ada ketentuan pasti, doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Akan tetapi, dua-dao berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya:
1. Mohon keteguhan iman di hati:
Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab.
Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia.
2. Mohon kesabaran:
Rabbanaa afighh ‘alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alal-qaumil-kaafiriin.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir.
3. Mohon dimatikan dalam keadaan baik:
Rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa. Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma’al abraar. Rabbanaa wa aatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-mii’aad
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!” Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji.
4. Mohon terhindar dari siksa neraka:
Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah, wa maa lizhzhaalimiina min anshaar.
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka telah Engkau hinakan dia, dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim.
5. Mohon terjau dari godaan setan:
Wa qurrabbi a’uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa a’uudzu bika rabbii ayaahdhuruun.
Wahai Tuhan, aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya.
6. Mohon dikaruniai keturunan yang baik:
Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yuniw-waj’alnaa lil-muttaqiina imaamaa
Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa
Terima kasih buat pencerahhannya ini bagi-bagi aja mudah-mudahan bisa menambahkan
Sesudah shalat lima waktu baca Istghfar “ Astaghfirullohal’adzim al-ladzi laailaha il-la huwalhayyul qoyyumu wa-atuubu ilaih “ 3x
“Laailaha il-lallohu wahdahu laasyarikalahu lahulmulku walahulhamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘la kul-li syai-ing qodiir” 1x
“Allohumma ajirnii minannar” 7x
Allohumma antassalam, waminkassalam, wa ilaika ya’uudussalam, fahayinaa Robbana bissalam, wa adkhilnal jannata darossalam, tabarokta Robbanaa wata ‘aalaita yaa dzaljalali wal ikraam.
Allaahumma laa maani’a lima a’thaita walaa mu’thiya limaa mana’ta walaa roodda limaa qodhoita walaa yanfa’u dzaljaddi minkal jaddu
Audzubillahiminassyaithonirrojiim, bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi. alhamdu lillaahi rabbi al’aalamiina. alrrahmaani alrrahiimi. maaliki yawmi alddiini. iyyaaka na’budu wa-iyyaaka nasta’iinu. ihdinaa alshshiraatha almustaqiima. shiraatha alladziina an’amta ‘alayhim ghayri almaghdhuubi ‘alayhim walaa aldhdhaalliina. 1 X , Al-Ikhlas 3x , Al-Falaq 1x, An-Nas 1x
alif-laam-miim. dzaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina. alladziina yu/minuuna bialghaybi wayuqiimuuna alshshalaata wamimmaa razaqnaahum yunfiquuna. waalladziina yu/minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wabial-aakhirati hum yuuqinuuna. ulaa-ika ‘alaa hudan min rabbihim waulaa-ika humu almuflihuuna
Wa ilahukum ilahu wakhidun , La ilaaha il-la huwarrohmaanurrohiim.
Allohu Laa iaaha illaa huwalhayyul qoyuum, laa ta’ khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahu maa fiissamaawaati wa maa fil ardhi, mandzaalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum, wa laa yukhithuuna bisyai’in min ‘ilmihi illa bimaa syaaa’a, wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardho, wala ya-uduhuu khifzuhumaa wahuwal ‘aliyul ‘azhiim.
aamana alrrasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu/minuuna kullun aamana biallaahi wamalaa-ikatihi wakutubihi warusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi waqaaluu sami’naa wa-atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa-ilayka almashiiru. laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha/naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriina.
Syahidallaahu annahu laa ilaaha illa huwa walmalaikatu wa-ulul’ilmi qaa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal ‘aziizul hakiimu innaddiina ‘indallaahil islaamu.
Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi’ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ‘ala kulli syai-in qadiirun
Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin.
Illahi yaa robbi anta maulana
Subhanallaah 33x Subhanallohil ‘adzimi wabihamdihi
Hamdan daaiman abada
Alhamdulillaahi 33x Alhamdulillahirobbil ‘alamin ‘ala kulli haaliw wani’matin
Allaahu Akbar 33x
Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.
Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qadiirun Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyil ‘adhiimi
Astaghfirullohal ghofururrohim 100 x
Laailahail-lallohu Muhammadun Rosulullohi ‘alaihi wasallam, kalimatu haqqin ‘alaiha nahya wa’aliha namutu wabiha nubasu ingsyaAllohu ta’ala minal aaminin, birohmatillahi wakaromihi jazallohu ta’ala ana sayyidana wanabiyyana Muhammadan Shol-lallohu ‘alaihi wasallam
Allahumma sholli ‘ala muhammad fii awalina wa akhirina wabarik wasalam warodiyallohu tabaroka wata’ala an kulli shohabati rosulillahi ajma’in amiin
bismi allaahi alrrahmaani. alhamdu lillaahi rabbi al’aalamiina. hamdan yuuafii ni’mah wa yukafii maziidah yaa Robbanaa lakalhamdu kamaa yanbaghi lijalali wajhikal kariim wa aziim sulthonik
Allohumma Sholli wasalim alaa sayidinaa Muhammad, sholatan tunjinaa bihaa min jami’il ahwaali wal afaat, wa taqdhilanaa bihaa min jami’il hajaat, wa tuthohirunaa bihaa min jami’is sayi’at, wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’laa ddarojaat, wa tubalighunaa bihaa aghsol ghoyat min jami’il khoirot fil hayaati wa ba’dal mamaati.
Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini, wa’aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil ‘ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal mauti. Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minan-naari, wal ‘afwa ‘indal hisaabi.
Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba’da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaabannaari. Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yashifun wasalaamun ‘alal mursalina walhamdulillahi robbil ‘alamiin.

biasanya ditutup al faatihah, nah sesudahnya suka ada lagi do’a penutup al faatihah, boleh tau do’anya..???

Seorang muslim diharuskan menunaikan sholat lima waktu atau sholat ibadah fardlu. Namun tidak sampai di situ saja, sholat fardlu tanpa diakhiri doa atau dzikir akan terasa kosong. Seperti menanam di tanah tandus. Nah, saya akan memberikan anda doa dzikir wirid setelah sholat fardluatau doa ba’da sholat lima waktu.

Ada banyak bacaan dzikir yang bisa digunakan setelah sholat fardlu atau sholat wajib, tapi yang sering digunakan adalah yang penting untuk ditampilkan atau dibagikan kepada anda sebagaibacaan setelah sholat fardlu lengkap doa dzikir setelah sholat wajib. Karena doanya panjang sekarang langsung saja kita lihat bagaimana doanya setelah salam.

أَسْتَغْفِرُاللهَ الْعَظِيْمَ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَشَائِخِيْ وَلِصَاحِبِ اْلحُقُوْقِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيَّ وَلِاِخْوَانِنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالاَمْوَاتِ 3 X
لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.
أَللّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ 3 X
أَللّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُالسَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلاَمِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ. أَللّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.
اِلهِ يَا رَبِّيْ اَنْتَ مَوْلنَا
سُبْحَنَ اللّه. (×33). أَلْحَمْدُ لِلّهِ. (×33). أَللّهُ أَكْبَرُ (×33).
أَللّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَنَ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَه‘ لاَشَرِيْكَ لَه‘، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شُيْئٍ قَدِيْرٌ.
لآاِلهَ اِلاَّ اللّه (33×)
لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ


بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ


ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِين * ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ * مَـٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ * إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ * ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٲطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ * صِرَٲطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ *

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ


الٓمٓ * ذَٲلِكَ ٱلۡڪِتَـٰبُ لَا رَيۡبَ‌ۛ فِيهِ‌ۛ هُدً۬ى لِّلۡمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ * وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأَخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ * أُوْلَـٰٓٮِٕكَ عَلَىٰ هُدً۬ى مِّن رَّبِّهِمۡ‌ۖ وَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

وَإِلَـٰهُكُمۡ إِلَـٰهٌ۬ وَٲحِدٌ۬‌ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىُّ ٱلۡقَيُّومُ‌ۚ لَا تَأۡخُذُهُ ۥ سِنَةٌ۬ وَلَا نَوۡمٌ۬‌ۚ لَّهُ ۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُ ۥۤ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ‌ۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ‌ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىۡءٍ۬ مِّنۡ عِلۡمِهِۦۤ إِلَّا بِمَا شَآءَ‌ۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ‌ۖ وَلَا يَـُٔودُهُ ۥ حِفۡظُهُمَا‌ۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِىُّ ٱلۡعَظِيمُ

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِىٓ أَنفُسِڪُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُ‌ۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ‌ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ ڪُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ * ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ‌ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓٮِٕكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ۬ مِّن رُّسُلِهِۦ‌ۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا‌ۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا‌ۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡہَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ‌ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا‌ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرً۬ا كَمَا حَمَلۡتَهُ ۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا‌ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ‌ۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ‌ۚ أَنتَ مَوۡلَٮٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡڪَـٰفِرِينَ

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ ۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَـٰٓٮِٕكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآٮِٕمَۢا بِٱلۡقِسۡطِ‌ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَڪِيمُ * إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَـٰمُ‌ۗ *
قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِى ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ‌ۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ‌ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ۬ * تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيۡلِ‌ۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَىَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَىِّ‌ۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ۬ *

اِلهِي يَا رَبِّيْ اَنْتَ مَوْلنَا
سُبْحَنَ اللّه. (×33). أَلْحَمْدُ لِلّهِ. (×33). أَللّهُ أَكْبَرُ (×33).
أَللّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَنَ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَه‘ لاَشَرِيْكَ لَه‘، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شُيْئٍ قَدِيْرٌ.
لآاِلهَ اِلاَّ اللّه (33×)
لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Itu adalah doa setelah sholat atau bisa dibilang doa dzikir ba’da sholat fardlu. Setelah membaca doa dzikir di atas, anda harus berdoa lagi dengan doa anda sendiri. Berdoa meminta pertolonganatau apa pun yang anda butuhkan. Lain kali akan saya bahas doa setelah doa dzikir agar anda lengkap mempelajarinya. Sukses untuk anda dan semoga selalu dalam perlindungan Allah swt. Amien.

View for :
Bacaan Dzikir Setelah Sholat – Doa Wirid Setelah Ibadah Fardlu Lengkap
Bacaan doa setelah Sholat Lima Waktu - Kumpulan Doa Dzikir
Doa dzikir setelah sholat lima waktu dari awal sampai akhir

UU Nomor 19 Tahun 2002 [ UU Hak Cipta ]
Faedah-Faedah Berselawat
Apabila kita perhatikan dan kita pelajari sejumlah hadith-hadith yang mengemukakan fadilat-fadilat dan faedah-faedah berselawat dan satu persatunya kita ambil pengertian, maka dapat kita simpulkan bahawa faedah-faedah berselawat adalah:

1. Dapat memperoleh limpahan rahmat dan kebajikan dari Allah swt

2. Dapat memperoleh kebajikan mengangkat (meninggikan) darjat
dan menghapuskan kejahatan dan kesalahan

3. Memperoleh pengakuan kesempurnaan Iman, jika kita membacanya 100
kali

4. Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan
orang-orang yang soleh.

5. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala

6. Memperoleh pahala saperti pahala memerdekakan hamba

7. Dapat memperoleh syafa'at

8. Memperoleh penyertaan dari Malaikatur Rahman

9. Memperoleh hubungan yang rapat dengan Nabi, sebab seseorang yang
Berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi, maka selawat dan
salamnya itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi

10. Membuka kesempatan berbicara dengan Nabi

11. Menghilangkan kesusahan, kegundahan dan melapangkan rezeki

12. Melapangkan dada. Hal ini jika seseorang membaca selawat 100 kali

13. Menghapuskan dosa. Hal ini jika seseorang membiasakan membacanya
3 kali setiap hari

14. Menggantikan sedekah bagi orang yang tidak sanggup bersedekah

15. Melipatgandakan pahala yang diperoleh. Hal ini apabila seseorang
memperbanyakkan membaca selawat di hari Juma'at

16. Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah di hari kiamat

17. Menjadikan sebab doa kita dapat diterima oleh Allah

18. Dapat melepaskan diri dari kebingungan di hari kiamat. Maka
apabila seseorang meninggalkan selawat kepada Nabi, maka ia akan
menghadapi kebingungan dan kekacauan dalam mahkamah di padang Mahsyar

19. Memenuhi satu hak Nabi atau menunaikan suatu tugas ibadat yang
diwajibkan atas kita. Apabila seseorang tidak berselawat, ia bererti
enggan memenuhi suatu hak Nabi yang wajib dipenuhi

20. Di pandang sebagai seorang yang mencintai Nabi

21. Dikabulkan segala hajat keperluannya

Kumpulan selawat lengkap dan Fadilatnya

1. Selawat agar dosanya mendapat ampunan

Selawat di bawah ini adalah dari Anas bin Malik ra dari Rasulullah s.a.w..

Adapun Fadilatnya adalah: "Siapa membaca selawat ini dengan berdiri maka diampunkan dosanya sebelum duduk dan jika dibaca dengan duduk maka ia diampuni dosanya sebelum berdiri". Inilah lafaz selawat tersebut:

Maksudnya: "Ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad s.a.w. dan para keluarganya dan limpahkanlah keselamatan".
Kemudian selawat yang kedua ini mengandungi faedah yang sangat besar untuk menghilangkan kesukaran dan kesusahan yang dialaminya bagi orang yang memperbanyak membacanya :

Kemudian selawat yang kedua ini mengandung faedah yang sangat besar untuk
menghilangkan kesukaran dan kesusahan yang dialaminya bagi orang yang
memperbanyak membacanya :
Maksudnya: "Ya Allah, Limpahkanlah rahmat, keselamatan dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w. dan kepada segenap keluarganya".
2. Selawat mohon hajat dunia akhirat
Faedah selawat ini adalah, bahawa siapa yang mahu membaca selawat ini 100 kali, maka Allah Ta'ala mendatangkan hajatnya 100 hajat. Yang tiga puluh di dunia dan yang lain di akhirat. Ini selawatnya :

Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada para ahli rumahnya".

3. Selawat menghapus dosa 80 tahun
Selawat dari Rasulullah s.a.w. di bawah ini mengandung fadilat dan faedah yang luar biasa. Iaitu siapa membaca selawat di bawah ini waktunya sesudah 'Asar dihari Juma’at sebanyak 80 (lapan puluh) kali, maka diampunkan dosanya lapan puluh tahun.
Ini selawatnya :

Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada sayidina Muhammad seorang hamba, Nabi dan utusanMu yang Ummi".

4. Selawat menghilangkan segala kesusahan dan penyakit
Sebahagian Ulama ahli ma'rifah mengatakan, bahawa faedah selawat ini adalah untuk menghilangkan segala kesusahan :

Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad yang cinta dan dicintai (Allah), yang menghilangkan segala penyakit dan yang menghilangkan segala kesempitan (kesusahan)".

5. Selawat mohon rezeki yang luas dan akhlak yang baik.
Fadilatnya: Selawat tersebut dinamakan selawat tausil'ul arzaq wa tahsiuk akhlaq. Adapun fadilat dan khasiatnya jika dibaca terus menerus nescaya diluaskan rezekinya dan diberi akhlak yang baik. Cara mengamalkannya adalah dibaca setiap sesudah sembahyang fardhu sebanyak 11 kali.

Maksudnya: "Ya Allah, semoga Engkau berkenan melimpahkan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad dengan selawat yang dapat melapangkan rezeki bagi kami dan menjadikan baiknya ahlak kami dan curahkanlah pula kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya serta berikanlah keselamatan".

6. Selawat Kamaliyat
Fadilat atau keutamaan dan khasiatnya sangat besar sekali bagi siapa yang mengamalkan membacanya. Iaitu jika dibaca sekali maka pahalanya sama dengan membaca selawat 10,000 kali. Kalau membaca 700 kali maka dapat menjadi tebusan bebas dari neraka.

Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w. dan kepada keluarganya sebagaimana tiada batas bagi kesempurnaanMu, sebanyak bilangan kesempurnaannya (rasulullah)".
Itulah lafaz atau bacaan selawat kamaliyat tersebut. Semoga kita dapat mengamalkannya dan semoga dapat memperoleh Fadilatnya yang besar sekali itu.

7. Selawat mohon husnul khatimah
Fadilat selawat di bawah ini jika dibaca 10 kali setiap setelah maghrib, maka dapat memberi faedah, dapat menjadi husnul khatimah, yakni mati dengan kesudahan yang baik dengan membawa iman. Ini selawatnya :

Maksudnya: "Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabatnya dengan bilangan segala apa yang ditulis oleh qalam Tuhan".

8. Selawat penolak penyakit dan wabak
Fadilat dan faedah selawat ini adalah untuk dapat menolak penyakit dan wabak. Dimana dianjurkan untuk membacanya sebanyak-banyaknya ketika banyak orang yang menderita sakit dan orang mati. Ini lafaznya selawat :

Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada para keluarganya dengan rahmat yang Engkau menolak dengannya dari kami dari tusukan jin dan ta'aun. Wahai Zat yang urusannya jika menghendaki sesuatu dengan berkata kepadanya : Jadilah, maka jadilah ia".

9. Selawat untuk melapangkan kesempitan
Selawat ini telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada seorang mufti negeri Syam bernama Hamid Affandi al-'Imadi di dalam mimpinya. Rasulullah telah bersabda kepadanya: "Jika seseorang membaca selawat ini maka Allah akan melapangkan kesempitannya".
Dalam hal ini tidak sedikit orang-orang soleh yang membuktikannya dan sama berhasil berkah membaca selawat ini :

Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas penghulu kami Nabi Muhammad s.a.w. sungguh sudah sangat sempit daya upayaku, temukanlah olehku ya Rasulullah".

10. Selawat untuk berjumpa Nabi dikala mimpi
Selawat ini mempunyai kelebihan dan keutamaan serta faedah yang besar iaitu jika dibaca insya Allah dapat berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Inilah selawatnya :Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan para keluarganya, di dalam setiap kerdipan mata dan nafas dengan bimbingan semua yang diketahui oleh-Mu".11. Satu selawat sama dengan 100,000
Iaitu lafaz selawat dari Imam Syadzili rhm dimana satu selawat itu sama dengan 100,000 selawat. Adapun fadilat, khasiat dan faedahnya adalah untuk menghilangkan segala kesusahan. Inilah selawatnya:


Maksudnya: 'Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan berkah kepada penghulu kami Nabi Muhammad s.a.w. cahaya segala zat dan rahsia yang mengalir pada sekelian nama dan sifat".

12. Selawat mohon ketabahan jiwa dan raga
Fadilatnya: Jika selawat ini benar-benar diamalkan membacanya, niscaya akan memperoleh ketabahan jiwa dan raga.Maksudnya: "Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad cahaya segala zat dan rahsia yang mengalir pada sekelian nama dan sifat dan limpahkanlah pula kesejahteraan itu keatas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan berikanlah keselamatan".

13. Selawat mohon banyak rezeki
Fadilatnya adalah, jika selawat ini benar-benar dibaca sebagai wirid, maka insya Allah akan memperoleh rezeki yang banyak, rezeki yang luas dan lapang yang datang dari segala arah yang belum nampak.
Maksudnya: Ya Allah, limpahkan kesejahteraan, keselamatan
Maksudnya: Ya Allah, limpahkan kesejahteraan, keselamatan serta barkah atas junjungan kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebanyak bilangan rezeki dan pintu (rezeki). Wahai Zat yang menganugerahkan rezeki kepada yang Engkau kehendaki tanpa hitungan; Anugerahkanlah rezeki yang luas bagi kami dari setiap arah perbendaharaanMu yang ghaib dengan tiada mahluk lain yang mengundat-undat (kerana iri); hanya kerana anugerah dan kedermawanMu jua wahai Zat Yang Maha Pemurah".

14. Selawat mohon terhindar dari bahaya dan mohon rezeki yang mudah (dibaca selesai sembahyang fardhu)
Fadilatnya, bahwa jika selawat tersebut dibaca setiap selesai sembahyang fardhu, maka niscaya akan terhindar dari segala mara-bahaya dan memperoleh rezeki dengan mudah.
Selawat tersebut adalah selawat Wali Kutub Ahmad Al-Badawi, berfaedah untuk menghasilkan cahaya dan rahsia rezeki lahir batin dan dianjur untuk mendatangkan segala hajat. Perlu dibaca sehari dan malamnya 100 kali
Maksudnya: "Ya Allah limpahkan kesejahteraan atas cahaya segala cahaya, rahasia sekalian rahsia, ubat segala ubat dan kunci segala kemudahan, junjungan dan tuan kami Nabi Muhammad yang terpilih dan segenap keluarganya yang suci-suci serta sahabat-sahabatnya yang baik-baik sejumlah bilangan nikmat Allah dan anugerahNya".

15. Selawat mohon kesihatan jasmani dan rohani (hati)
Fadilatnya: Agar kita benar-benar dapat memperoleh kesihatan jasmani dan rohani maka perbanyaklah dan biasakanlah membaca selawat tersebut.

Maksudnya: "Ya Allah, tumpahkanlah kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad yang merupakan ubat hati dan penyembuhan dan merupakan penyehat dan penyelamat badan dan merupakan cahaya dan sinar penglihatan dan yang merupakan penjamin kesihatan jasmani dan rohani akan keperluan makanan dan juga tumpahkan kesejahteraan itu atas keluarga serta sahabat-sahabatnya dan berilah keselamatan".

Dipetik daripada
Kumpulan Selawat Nabi Lengkap dengan Khasiatnya
oleh : M ALI CHASAN UMAR
Terbitan : CV. TOHA PUTRA SEMARANG
31 Mei 1981
RAHSIA SELAWAT SIHAT BADAN
27 Apr
Barang siapa yang sentiasa membaca selawat ini, sama ada diamalkan setiap kali selepas solat fardhu 5 waktu sebanyak 3 kali, atau dijampikan pada orang yang sakit, dibuat air tawar, insya Allah Allah Taala akan mengurniakan kepadanya kesihatan tubuh badan, kelembutan hati, cerah mata, lapang dadanya dan lain-lain lagi, berikut adalah selawatnya yang masyhur sekarang ini dengan nama selawat syifa:


Terjemahan:
Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, nabi Muhammad S.A.W. yang dengan berkat baginda, engkau menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan keatas keluarga dan sahabat baginda.
Syarat Untuk Laki-laki

Petikan dari kitab peluru petunang : “Fasal pada menyatakan syarat segala laki-laki. Maka adalah amanat gurunya, lembing serangkap pembawanya pada hari Ahad.
Kita katakan kepada air, dan kita minum tiga teguk. Inilah bacaannya”:
“Wahidul Qohhar, Qohar kalamku.
Berkat Qohar daripada baginda Ali;
Keras seperti besi Khursani,
Asalmu maknikam, turunlah kepada zakarku;
Maknikam keras seperti besi yang hidup menikam.
Berkat kata la ilaha illaIlah, Muhammadur Rasulullah.”

RAJA SEGALA UBAT
27 Apr
Selawat ini masyhur dengan nama selawat tafrijiah atau nariah. Selawat ini mempunyai tersangat banyak khasiatnya dan mengandungi bermacam-macam fadhilat bagi mereka yang sentiasa mengamalkannya. Kata Imam al-Dainuri, ‘Barang siapa menjadikan selawat ini sebagai wirid berpandukan peraturan-peraturan di bawah ini nescaya dia akan mendapat manfaatnya’:
• Dibaca 11 kali selepas solat fardhu, akan mendapat rezeki yang makmur,
• Dibaca 41 kali selepas solat subuh, akan berhasil segala maksudnya,
• Dibaca 100 kali selepas solat fardhu, berjaya mendapat apa yang dicitanya,
• Dibaca 313 kali pada mana-mana waktu, akan dapat melihat perkara-perkara yang ajaib.
• Dibaca 1000 kali setiap hari, akan terbuka kepadanya segala pintu kebajikan.
Menurut pandangan Imam al-Qurtubi, mereka yang sentiasa membaca selawat ini sebanyak 41 kali atau 100 kali setiap hari, akan hilang segala dukacitanya, dijauhkan dari segala bala bencana, luas rezekinya, kata-katanya didengar orang, selamat dari kepapaan, kasih hati manusia kepadanya dan berhasil apa yang dihajatnya, dengan berkat berkekalan beramal dengan selawat ini dengan hati yang tulus ikhlas dan yakin. Sekiranya kita ada mempunyai hajat yang besar untuk menolak bala dan hajat yang payah-payah, hendaklah dibaca selawat ini sebanyak 4,444 kali di dalam satu majlis, di atas tikar sembahyang dengan mengadap qiblat, insya Allah ditunjukkan oleh Allah Taala apa-apa yang diniatkan itu. Inilah lafaz selawatnya :

Terjemahan:
Ya Allah, anugerahkan rahmat dan kesejahteraan yang sempurna ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, yang dengan berkatnya terhurai apa yang tersimpul, terlepas daripada segala kesusahan, juga ditunaikan segala hajat, dan tercapai segala keinginan, dan akhir hayat yang baik, dan dicurahkan rahmat, hasil keberkatan wajahnya, yang mulia, kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna Engkau anugerahkan juga ya Allah, ke atas keluarga dan sahabatnya dengan kiraan setiap kerdipan mata, juga hembusan nafas dan setiap bilangan ilmu yang ada bagiMu.
Rujukan : kitab tib
RAHSIA KAF 40
Hizbul Kaf atau Hizib Kaf Empat Puluh ini adalah antara amalan rahsia orang-orang tua kita dahulu. Ianya ibarat berlian segunung, sangat berharga dan menjadi buruan penuntut ilmu hikmah pada zaman sekarang, kerana bukan senang untuk mencari dan menemukan orang yang memiliki hizib ini. Jikalau dapat bertemu pun, belum tentu dia akan diajar dan diijazahkan. Hal ini kerana sudah menjadi resam orang-orang tua melayu, “meletakkan sesuatu yang berharga, biarlah kena pada tempatnya”, kerana takut ilmu itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi pada zaman yang serba moden dan canggih ini, ramai manusia yang dengan terlalu mudah membuat penilaian dan melabelkan ilmu hikmat dengan ilmu sesat, ilmu hitam, sihir, syirik dan pelbagai lagi tuduhan dan tohmahan yang tidak bertanggungjawab. Walhal dia sendiri tidak tahu dan tidak menyelidiki apakah hakikat ilmu yang dilabelkan dengan sesat itu. Maka jadilah orang yang tidak belajar dan mengetahui hal ilmu kerohanian dan hikmat, membuat penilaian yang bukan-bukan berbanding dengan orang yang belajar dan mengetahuinya.
Kaf empat puluh ini ada mempunyai empat puluh khasiat dan kegunaan. Bahkan khasiatnya dikatakan lebih dari itu. Hizib ini mempunyai beberapa riwayat yang sedikit berbeza, tetapi jumlah huruf kafnya tetap cukup empat puluh. Bahkan ada yang sampai lima puluh kafnya. Sebelum mengamalkannya adalah lebih baik kita mengambil ijazah dahulu daripada ahlinya.
Kata orang-orang tua Kelantan, Hizib yang berbahasa Suryani ini adalah ilmu Rijalul Ghaib. Hizib ini 80% hampir sama dengan hizib Nabi Nuh. Kalimat-kalimatnya mirip seperti sebuah syair kuno yang amat sukar untuk diterjemah dan difahami. Namun begitu, supaya mujarab dan cepat mustajabnya, hendaklah diamalkan setiap hari berturut-turut sehingga sampai empat puluh hari, atau yang sebaiknya diistiqamahkan sepanjang hayat. Insya-Allah kita sendiri akan dapat merasakan satu kelainan dan dapat merasakan kekuatan energinya (aura).
Matan hizib kaf 40 tak dapat saya masukkan lagi kerana ada masalah.
Kaifiat Amalan
Amalan sebagai Wirid
Jika hendak dijadikan sebagai wirid harian. Sebelum membacanya, hendaklah terlebih dahulu membaca Al-Fatihah niat hadiah kepada Rasulullah SAW, kemudian membaca Selawat sebanyak tiga kali dan Ayatul Kursi satu kali. Kemudian barulah kita membacanya sebanyak tiga kali.
Boleh diwiridkan secara beristiqamah atau berterusan pada waktu pagi dan petang atau tiap-tiap kali selepas selesai solat lima waktu.
Amalan Untuk Riadhah Atau Khalwat
Kaifiatnya seperti berikut :
 Hendaklah berpuasa 3 hari dan mewiridkan kaf 40 sebanyak 7000 kali.
 Berwirid bermula dari subuh dan tamat pada hari ketiga lepas Isyak.
 Berwirid hendalah duduk, lebih utama di atas tanah atau batu. Tidak boleh berdiri semasa beramal.
 Tidak boleh berkata-kata dengan sesiapa pun.
 Hendaklah berwirid di tempat yang berasingan atau jauh dari orang ramai (sunyi)
 Memasang bau-bauan yang wangi.
 Riadhah hendaklah ditamatkan dalam masa 3 hari.
Pada malam terakhir, akan dihadiri Khadam Ayat Ini. Firasat kita akan dapat mengetahui dan mengesan kehadirannya. Seperti tubuh menjadi bersemangat, keras, suasana malam berangin, sejuk, pendengaran akan lebih sensitif. Itu adalah tanda amalan kita menjadi dan telah berjaya di kuasai. Seterusnya, pelbagai mimpi dan firasat cara-cara pengunaan ayat ini akan anda perolehi insya-Allah.
Khasiat Kaf Empat Puluh
Antara khasiatnya yang dapat saya nukilkan daripada beberapa buah kitab adalah seperti berikut :
(1) Menyerang musuh.
Jika hendak menghadap musuh, maka bacalah Kaf 40 ini sebanyak tiga kali di hadapan tangga dan dihembuskan kekanan, kiri dan hadapan serta genggamkan tangan dan kancingkan gigi. Kemudian berjalan melangkah barulah dilepaskan genggaman tangan itu tadi. Maka teruskanlah berjalan. Insya-Allah terpelihara daripada musuh seteru.
(2) Membutakan mata musuh
Supaya musuh tidak dapat melihat kita, maka bacalah kaf ini sebanyak tiga kali dan hembuskan pada pasir, tanah dan sebagainya. Setelah itu lontarkan pasir tersebut ke arah musuh. Insya-Allah musuh tidak akan dapat melihat kita.
(3) Musuh berlawan sama sendiri.
Bacakan kaf ini sebanyak tujuh kali dan hembuskan pada pasir, kayu, tanah atau sebagainya. Kemudian lontarkan ke arah musuh. Insya-Allah mereka akan berlawan dan berlaga sesama sendiri.
(4) Kelimunan.
Jikalau musuh terlampau ramai, maka bacalah kaf ini sebanyak bilangannya iaitu empat puluh kali pada pasir, tanah, batu, kayu dan sebagainya. Kemudian lontarkan ke arah musuh, nescaya gelap gelitalah pandangan mereka insya-Allah.
(5) Menawarkan Bisa-bisa senjata atau sengatan binatang.
Jika terkena bisa-bisa senjata atau binatang, kaf ini hendaklah dibaca sebanyak tiga kali dan dihembus serta diludahkan ke tempat yang terkena itu. Insya-Allah hilang dan turunlah bisa-bisa itu.
(6) Perempuan lekat uri.
Jika perempuan lekat uri atau mati anaknya di dalam perut, maka bacakan kaf ini sebanyak sembilan kali pada air di dalam tudung periuk tembaga atau pada minyak tanak. Kemudian diberi minum sedikit dan dihembuskan kepada perut perempuan itu. Insya-Allah Taala keluarlah uri atau anak itu.
(7) Memperbanyakkan air susu.
Jikalau perempuan kurang air susunya, bacakan kaf ini sebanyak tujuh kali pada air kemudian sapukan dengan sisir dan diurut-urutkan susunya itu. Insya-Allah susunya akan bertambah banyak. Atau dijampikan pada jantung pisang kelat. Kemudian direbus dan diberi makan kepada perempuan yang bersalin itu, maka susunya akan bertambah.
(8) Menghalau pelesit.
Bagi orang yang kerasukan syaitan, hendaklah dibacakan kaf ini sebanyak tiga kali pada lada hitam yang dipecah-pecahkan sedikit atau dibelah dua. Kemudian letakkan di sebelah atas dan di sebelah bawah ibu jarinya serta dipicit-picit dan ditekan. Insya-Allah akan keluar.
(9) Menahan darah.
Barangsiapa yang luka dan banyak keluar darahnya, bacakan kaf ini sebanyak tiga kali dan dihembus serta diludahkan pada tempat luka itu tadi, nescaya darahnya akan berhenti insya-Allah taala.
(10) Menghilangkan Bisa-bisa binatang.
Jika kita disengat lipan, kala, jengking, ular dan sebarang binatang yang berbisa, samaada yang di darat atau di laut. Hendaklah membaca kaf 40 ini dengan segera dan serta merta selepas disengat itu tiga kali dan dihembus serta diludahkan pada tempat yang disengat. Insya-Allah bisa-bisa itu akan hilang dengan segera. Molek juga dibaca pada air garam dan disapu pada tempat itu.
(11) Menjauhkan bahaya dan gangguan hantu puaka.
Bacalah kaf ini tiga kali ketika hendak tidur, insya-Allah selamat sejahtera dalam perlindungan Allah Taala daripada gangguan dan kekacauan hantu puaka itu. Kalau dibaca kaf ini di tempat yang keras atau berpuaka, insya-Allah sejahtera dari gangguan mereka dan hal ini telah beberapa kali dicuba dan terbukti.(Ada satu hikayat) sewaktu Jepun menjajah Tanah Melayu suatu ketika dahulu, ramai orang yang keluar berniaga ke Bangkok dengan kapal layar atau tongkang. Semasa dalam pelayaran di tengah laut tiba-tiba muncul tiga jenis warna api menghampiri tiang layar. Setelah dilihat oleh anak-anak kapal nyatalah api itu adalah hantu. Jikalau api itu terjun turun ke atas kapal, pastinya kapal itu akan tembus. Semua anak-anak kapal terperanjat dengan kemunculan 3 jenis api itu tadi, lalu membaca beberapa ayat untuk menghalau hantu jembalang, namun api itu tidak juga terpadam. Maka dibacanya pula akan hizib kaf ini, belum lagi habis hizib ini dibaca, api itu pun terus terpadam. Akhirnya baru lah mereka sedar akan kelebihan kaf empat puluh ini.
(12) Sakit mata.
Bacalah Kaf ini lima kali dan hembuskan ke mata yang sakit itu selama tiga atau tujuh pagi. Serta dibuat sedikit air tawar untuk diminum dan dilumur pada mata yang sakit itu. Insya-Allah akan segera sembuh
(13) Terkena lintasan atau sawan.
Bacalah kaf ini tujuh kali pada orang yang terkena lintasan hantu syaitan atau pada kanak-kanak yang sawan dan timang-timangkan kanak-kanak tersebut. Insya-Allah selamat.
(14) Penawar demam.
Baca kaf ini tujuh kali pada air kelapa muda dan diberi minum kepada orang yang demam. Insya-Allah akan segera sembuh.
(15) Kuat Badan.
Sesiapa yang terasa lemah badannya, hendaklah membaca kaf ini tiga kali kemudian disuhud atau tarik nafas dalam-dalam. Insya-Allah kuatlah badannya. Tetapi petua ini tidak boleh dilakukan kerap kali. Hanya jarang-jarang ketika terdesak sahaja.
Dan dilarang sama sekali melakukannya bagi orang yang dibawah umur 25 tahun, kerana takut kepanasan.
(16) Tuju demam kura.
Bacakan kaf ini sembilan kali pada orang yang demam kura. Mulakan dengan bacaan Al-fatihah, selawat tiga kali dan buatkan rajah Lam Alif dengan kapur pada perutnya. Kemudian tekan dengan ibu jari pada lubang rajah Lam Alif itu serta dipulas-pulaskan. Lakukan pengubatan ini sampai tujuh pagi insya-Allah sembuh.
(17) Menumbangkan Tiang Kayu berpenunggu.
Bacalah kaf ini tujuh kali serta ayat ( Walaqad fatannaa Sulaimaana Wa alqaina ’ala kursiyyihi jasadan tsumma anaab ) tujuh kali dalam keadaan mengelilingi pokok atau tiang yang hendak ditebang itu, nescaya larilah hantu syaitan, jin yang menjadi penghuni tiang itu tadi. Maka selamatlah kita daripada gangguan dan kejahatan mereka.
(18) Sakit pinggang
Jika sakit pinggang, bacalah kaf ini tujuh kali pada tiap-tiap pagi. Apabila sampai kepada tempat syaja’nya itu, kepala lutut hendaklah dipalu atau dipukul dengan tangan, manakala tangan yang sebelah lagi hendaklah memalu atau memukul pinggang sejatuh atau serentak dengan perkataan kaf itu. Demikianlah lakukan pada lutut yang sebelah lagi, insya-Allah sembuh.
(19) Memperbanyakkan makanan yang sedikit.
Baca kaf ini 21 kali pada makanan yang sedikit, insya-Allah akan mencukupi untuk tetamu yang ramai.
(20) Menjinakkan binatang liar.
Baca tujuh kali pada sebaldi air dan diberi minum kepada kerbau atau binatang yang liar, insya-Allah ia akan menjadi jinak. Atau dimandikan pada kerbau yang beranak. InsyaAllah susunya akan menjadi.
(21) Pelaris.
Bacalah hizib kaf ini tiap-tiap hari sebanyak 44 kali untuk melariskan perniagaan kita.
(22) Pengebal
Kata orang, antara khasiatnya lagi adalah untuk kekebalan kulit dan kekuatan tulang dari segala jenis benda keras seperti logam. Ilmu kebal secara umumnya bolehlah dibahagikan kepada tiga jenis :
1. Ilmu Kebal Defensif ( kebal ketika diserang sahaja).
2. Ilmu Kebal Atraktif / Demontratif ( khusus untuk demontrasi / dabus, dll ).
3. Ilmu Kebal Pro Aktif ( boleh dipakai di mana sahaja, tanpa mengira waktu, boleh diperlihatkan kepada orang ramai. Kekebalannya sentiasa aktif walaupun tidak diserang).
1. Kategori pertama biasanya daripada aliran ilmu hikmah. Ilmu kebalnya diperolehi melalui pengisian oleh guru , riadah, pertapaan dan lain-lain. Amalan hizib kaf 40 termasuk di dalam kategori ini.
2. Kategori kedua biasanya daripada aliran kebudayaan, ilmu-ilmu kedaerahan. Tiap-tiap daerah memiliki ciri khas ilmu kebal masing-masing. Ilmu itu berasal dari pengisian oleh guru atau amalan wirid dan riadah
3. Kategori ketiga inilah yang paling ekstrim, biasanya kekuatan ilmu berasal daripada mustika alam atau batu permata yang memiliki kekebalan alami seperti rantai bumi, batu badar besi, besi kuning dan lain-lain. Biasanya kebal kategori ini sering disalahgunakan oleh orang-orang jahat dan tidak bertanggungjawab.
Diceritakan bahawa pahlawan masyhur Si Pitung juga memakai hizib kaf 40 ini sebagai azimat. Menjadikan dirinya kebal dari sebarang jenis senjata. Kata orang, ilmunya itu dituntut daripada Al Habib Husein Al Idrus. Wallahua’lam.
(23) Pelembut Besi
Jikalau kita melakukan riadah hizib kaf 40 ini, pada hari terakhir riadah, kita hendaklah memegang sebatang besi. Semasa mewiridkan hizib ini kita hendaklah memicit-micit besi itu. Jikalau besi itu jadi lembut seperti kita memicit batang lilin, maka itulah tandanya amalan kita telah berhasil dan menjadi.
(24) Orang Gila
Bacalah hizib ini kepada orang gila beberapa kali sehingga hilang gilanya. Insya-Allah berkat ikhtiar.
(25) Meredakan ribut dan ombak besar.
Bacalah hizib ini tiga kali dan tiuplah ke arah ribut atau ombak besar itu.
Insya-Allah ribut dan ombak besar itu akan reda.
(26) Hendak Masuk Hutan.
Jika kita hendak masuk hutan, bacalah terlebih dahulu hizib ini di tepi hutan sebelum masuk. Insya-Allah selamat daripada segala kejahatan yang ada di dalam hutan itu.
(27) Perang Sabil .
Jika berlaku peperangan, pengamal mampu memimpin 40 orang pengikut dengan selamat pulang dan pergi. Insya-Allah.
(28) Pendinding
Hizib ini mujarab untuk dibuat pendinding, samaada daripada kejahatan jin, manusia atau binatang buas. Lebih utama dibaca selepas Ayatul Kursi lalu ditiup ke tujuh arah dengan niat memagar diri sejauh mata memandang. Insya-Allah selamat daripada gangguan.
Versi kedua kaf 40
Versi kedua kaf 40 ini ada penambahan pada akhirnya. Menjadikan jumlah bilangan kafnya 55, berikut adalah matannya :
كفاك ربك كم يكفك وكفة
كفكافها ككمين كنا من كلك
تكر كرا ككر الكر في كبيد
تهك مشكشكة كلك لك الكلك
كفاك مبي كفا الكفي كربتهم
يا كوكبا كنا يهكي كوكب الفلك (ك 40)
ككر يرة كفكم كالكهف فكم لكم
ككأ كائن كبيد يكفي كم الكاف (ك 55)
“ Kafa ka rabbuka kam yakfika wakifatan
kifka fuha kakaminin kana min kalakin
takirru karran kakarril karri fi kibidin
tahki musyaksyakatan kallak lakil kalak
kafa ka mabi kafal kafa kurbatuhum
ya kaukaban kana yahki kaukabalfalak -(kaf40)
kakur yaratin kaffukum kalkahfi fukom lakom
kaka’ ka i’n kibidin yakfi kumul kaf ” -(kaf 5)
Pesanan penting
Kata Guru saya, amalan kaf 40 ini sifatnya amat panas, dan ia adalah antara ilmu yang paling panas dikalangan ilmu isim. Oleh itu hendaklah cermat dan berhati-hati kalau nak amalnya, pastikan dahulu yang diri kita ni mempunyai kapasiti yang mencukupi dan layak untuk memikul bebanan/power kaf 40 ni dan tidak berlaku kesilapan dan kecuaian semasa proses pengamalan dilakukan, kerana di khuatiri berlaku perkara yang tidak kita ingini seperti jadi kepanasan, yang mana kalau tak dibendung boleh membawa kepada apa yang di sifatkan orang ramai sebagai gila isim. Oleh itu hendaklah berguru barulah ilmu yang kita tuntut itu lengkap, kerana disana ada petua-petua tertentu untuk mengekang dan menyejukkan kepanasan yang terhasil dari isim-isim. Teringat saya pada kata orang istana, almarhum Dato perdana menteri kelantan yang juga pengarang kitab ‘pati rahsia’ yang amat masyhur itu,” Seorang hamba apabila dia menyebut akan ismullah, maka akan keluarlah nur/cahaya/aura dari mulutnya”. Wallahu a’lam.
Penutup
Alhamdulillahi hamdan katsiran. Wahai saudara-saudaraku. Apabila amalan hizbul kaf ini telah sebati dan jazam dalam diri kita, maka ia akan menjadi doa 1001 guna mengikut niat kita insya-Allah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
والحمدلله رب العالمين

No comments:

YouTube

Loading...